Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması

YÜCEL BAHÇE MOBİLYALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASINA YÖNELİK AYDINLATMA METNİ

 

Yücel Bahçe Mobilyaları Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu doğrultuda başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) ve bu nedenle Şirket ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı KVKK’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine önem atfederek, “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

 

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İşleme Amaçları

 

Kişisel verileriniz, elektronik veya fiziki ortamda toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, Şirket tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte, KVKK’da bulunan ilkeler doğrultusunda; Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sunumu ve önerilmesi; Şirket hizmetleri konusunda sizleri bilgilendirebilmek ve gerekli durumlarda da aydınlatmak; Şirket ile işbirlikçi ticari ortaklıklarımızın ve stratejilerimizin doğru olarak planlanması ve yürütülmesi; Şirket ve Şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki, teknik ve ticari/iş güvenliğinin temini; Şirket kurumsal işleyişinin hukuki uyum süreci ve her türlü konuda verimliliğinin sağlanması; Şirket veri güvenliğinin en üst düzeyde sağlanması, veri tabanlarının oluşturulması; Şirket

 

internet sitesinde sunulan hizmetlerin geliştirilmesi; Şirket bünyesine talep ve şikayetlerini iletenler ile iletişime geçilmesi; Şirketin internet sitesinde oluşan hataların giderilmesi ve internet sitemizden paylaşılmış olan Gizlilik Politikası’nda yer alan hükümlerin uygunluğunun sağlanması; Şirket ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Şirket insan kaynakları politikalarının en iyi şekilde planlanması ve yürütülmesinin temini amaçlarıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir. Kişisel verileriniz hakkında daha detaylı bilgi için Gizlilik Politakamızı inceleyiniz.

 

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

 

Kişisel verileriniz, Şirket tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte, KVKK’da bulunan ilkeler doğrultusunda; Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sunumu ve önerilmesi; Şirket hizmetleri konusunda sizleri bilgilendirebilmek ve gerekli durumlarda da aydınlatmak; Şirket ile işbirlikçi ticari ortaklıklarımızın ve stratejilerimizin doğru olarak planlanması ve yürütülmesi; Şirket ve Şirketie iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Şirket kurumsal işleyişinin hukuki uyum süreci ve her türlü konuda verimliliğinin sağlanması; Şirket veri güvenliğinin en üst düzeyde sağlanması, veri tabanlarının oluşturulması; Şirket internet sitesinde sunulan hizmetlerin geliştirilmesi; Şirket bünyesine talep ve

 

şikayetlerini iletenler ile iletişime geçilmesi; Şirketin internet sitesinde oluşan hataların giderilmesi ve internet sitemizden paylaşılmış olan Gizlilik Politikası’nda yer alan hükümlerin uygunluğunun sağlanması; Şirket ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Şirket insan kaynakları politikalarının en iyi şekilde planlanması ve yürütülmesi; Şirket ve Şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari/iş güvenliğinin temini amaçları dahilinde ilgili Kanunların öngördüğü çerçevede Şirket iş ortaklarına, bayilerine, tedarikçilerine, hissedarlarına ve kanunen yetkili kurum ve kuruluşlarla, KVKK 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından verilen hizmet, iş, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte farklı kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanarak yukarıda belirtilen amaçlarla toplanmaktadır. Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz; fiziki veya elektronik ortamda; İşbu aydınlatma metninde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ve buna bağlı yükümlülüklerimizi yerine getirmek hukuki sebepleriyle toplanmaktadır. Bu hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz kişisel veri işleme ilkeleri doğrultusunda 6698 sayılı Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında yukarıda bahsedilen amaçlar dahilinde işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi Şirket internet sitesinde paylaşılan Başvuru Formu ile veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda, Şirket talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 

• 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

 

Açıklanan hususlar ile Şirketimize KVKK 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller şu şekildedir. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi Başvuru Formu doldurularak, formun imzalı bir nüshasını Yücel Bahçe Mobilyarı Sanayi ve Ticaret A.Ş. Başpınar 5.OSB Mah. 83528 Nolu Cad. No:4/1 Şehitkamil/Gaziantep adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden; iadeli taahütlü posta; noter kanalıyla veya KVKK uyarınca belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu yucelburomobilyalari@hs03.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

 

 

 

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.